Back to Top

Share        

Prayer Bulletin

Done Praying

Answered Prayers

Share        

Prayer Bulletin        

Woman with Bible

"Hitherto have ye asked nothing in my name: ask, and ye shall receive, that your joy may be full."

John 16:24

Share Your Prayer Requests

Share Your Answered Prayers

 
 

Prayer Bulletin

Personal & Family

Melinda Aseniero

:

AMA,ibinibigay ko na po sa Inyo ang lahat ng kabigatan namin sa buong sanglinggo.Dahil wala po kaming magagawa kundi ang umasa sa Iyong kabutihan at walang katapusang pag-ibig..Patuloy Mo po kaming gabayan sa mga susunod pa naming mga hakbangin,sana po Panginoon maging maayos po ang lahat at di na umabot sa pag-sampa ng kaso.Kagalingan din po ng may mga sakit naming mga kapatiran,at Kayo din po ang gumabay sa pamilya ni kuya Bernard.

0

Aida de Leon

:

Kaligtasan ng mga mahal sa buhay sa virus ng Covid. Kasapatan sa pangangailangan. Kalusugan.

8

Melinda Aseniero

:

Mapagpala naming AMA,bigyan Mo po ng kagalingan ang mga kapatiran naming may mga karamdaman.Ganon din po ang mga trials namin sa kumpanya ng husband ko,binibigay ko po sa Inyo Panginoon.Kayo na po bahala,gabayan din po Ninyo ang pamilya ni kuya,maging po ang buong BBCC member at mga pamilya namin.Amen...

8

Aida de Leon

:

Kaligtasan at gabay sa Araw araw, magandang kalusugan at kasapatan sa pangangailangan ng mga mahal sa buhay at kapatiran.

8

Melinda Aseniero

:

Amang Banal,alam Niyo po ang aming pinagdadaanan sa ngayon,lubos po akong umaasa sa Inyong kadakilaan.Kayo na po ang bahala,kung ano man po ang Inyong ipagkaloob sa amin,maraming salamat po.Patuloy din po Ninyong bigyan ng kagalingan ang aming mga kapatiran na may mga sakit.Amen.

8

Melinda Aseniero

:

Amang Banal,patuloy Mo pong bigyan ng kagalingan ang aming mga kapatiran na may mga karamdaman tulad po nila Maam Ruth, Maam Chit at lalo na po si Allain.Gabayan Mo din po ang pamilya ni kuya Bernard,maging po ang buong BBCC member at mga pamilya.

11

Aida de Leon

:

Kaligtasan Lord sa virus ng covid, pag-iingat sa araw araw, kasapatan ng mga pangangailangan at maging pagpapala sa mga mahal sa buhay.

15

Melinda Aseniero

:

Panginoong Hesukristo,nawa'y patuloy na bumuti ang kalusugan ni Allain, ganoon din po si Ma'am Norma. Wag Mo po silang hayaang manghina sa mga pagsubok.Kalooban Mo po ang masusunod,dahil wala po kaming magagawa kung kami ay hiwalay sa Iyong kalinga.Gabayan Mo din po si kuya Bernard,sana po maging maayos na ang sitwasyon nilang mag-anak.Patuloy Mo din pong ingatan ang buong BBCC member at ang aming mga pamilya.Amen.

16

Girley Gale

:

Patuloy sa pagpupuno sa pangangailangan ng bawat isa at kalakasan at kagalingan para kay Allain Paul Estuesta at Ate Lourdes Rodrigo.

16

Lysa Beronio

:

Patawad po sa lahat naming kakulangan at mga pag-aalinlangan.
Ngayon po idinudulog ko po sa Inyo na patuloy po Ninyo kaming patnubayan at punuan ang lahat naming mga pangangailangan. Ang bawat pamilya ng BBC CUBAO lalo na sa larangan ng kalusugan po nawa'y malagpasan namin itong pandemya na ligtas kaming lahat dahil kami ay lukob ng Iyong saganang biyaya ng kaligtasan at kapunuan po.
*Inilalapit ko po lalo na ang mga seniors sila'y lalong palakasin at patatagin sa lahat ng aspeto ng kanilang kalusugan at kalagayan sa buhay.
* Ang lahat ng may kadamdaman naman kayo po ang magpagaling sa kanila. Kay ALLAIN, NANAY LOURDES RODRIGO, RACHAEL ABLERO, ATE CHIT D., ATE RUTH E, ATE RUTH G, at sa iba pang merong iniindang karamdaman po.
Sa ngalan ng aming mapag-arugang Panginoong Kristo-Hesus ito'y aking dalangin amen 🙏

20

vivien

:

1. Panginoon, sa Inyong banal na luklukan kami ay dumudulog sa kalagayan ng kalusugan ni Allain. Patuloy na lumakas sa Inyong kalooban.
2. Trabaho po para kay kuya Bernard

20

Lysa Beronio

:

Oh Amang mahabagin patuloy po akong nagpasalamat sa Iyong kahabagan at katapatan sa aming mga dasal .
Tulad ng katugunan mo sa problema na lumaganap sa buong mundo.
*Ang katugunan ng Bakuna. Salamat po.
Ang dalangin ko ngayon ay tulungan Mo po kami, nawa'y matuto kaming makontento, mag-pasalamat at lalong magtiwala sa Iyong katugunan Ama.
* Iyong patuloy na gabayan ang aming mga namumuno sa bansang ito sa pag-iingat ng mga bakuna na maging safe ito at mapakinabangang tunay ng bawat Pilipino at kami din naman ay matutong makiisa sa pamahalaan.
* At higit sa lahat patuloy kaming mga Pilipinong aasa at magtiwala lamang sa Inyo pong kaligtasan at kahabagan dahil kaya Niyo pong gawin ang mga dakilang bagay tulad ng pagtuyo ng dagat upang maging daanan ng mga pinili Mong bayan. Kaya Mong gumawa ng ilog sa gitna ng diserto para mapawi ang uhaw ng mga pinili Mo at Ikaw padin ang Panginoong nakikilala namin ngayon. Ang Dios na may kaya ng lahat na ito ay ipinagkakatiwala muli sa Inyong kapangyarihan sa ngalan ng aming tagapagligtas na Panginoong Jesus amen 🙏

15

 
 

Church & Ministry

Aida de Leon

:

Gabay sa ating Sunday Worship Service. Maayos na signal at gabay sa programa sa ikapupuri sa Panginoon.

0

Lysa Beronio

:

Oh dakilang Dios ng pag-ibig patuloy ko pong idinidulog sa Iyong saganang biyaya ang kalagayan po ng BBC CUBAO.
*kaligtasan po naming lahat, sa aming Pastor at ng kanyang pamilya hangang sa pinakababy ng aming mga kapatiran. Nawa malagpasan po ng bawat pamilya ang mga pagsubok at mapuno ng kasaganaan ang kanilang buhay sa kabila ng pandemyang aming kinakaharap.
*tulungan Mo kaming maging matatag sa aming pananampalataya at maging mabungahin ang aming mga buhay sa panahon ng pagsubok na aming dinaranas sa ngayon.
Kayo na po ang bahala sa amin Amang magpagmahal at puno ng kahabagan sa aming mga anak mo.
* Patuloy kong idinadalingin Amang banal Diyos ng pag ibig at katarungan ang mga kapatiran kong may mga suliranin sa buhay tulad ng Estuesta Family ang kapunoan at kagalian para kay Allain at kalakasan ng pangangatawan din kay Ma'am Norma at katatagan sa bawat araw till their battles is over.
*De Guzman family lalo napo kay Ate Chit katatagan, kalakasan at kagalingan po niya.
* Esteves family kalakasan, katatagan, kapunoan, kaaliwan, kasapatan at kalinga Mo ama ang ipadama mo sa kanila.
* Rodrigo family lalo na kay Nanay Lourdes sa panahong ito, yakapin mo sila Ama. Alam mo ang kanilang kalagayang pinansyal at physical, ang Iyong kapunoan at kasapatan ng kalinga at pagmamahal sa kanila po.
* Ablero family ang Iyong pag-iingat, kaaliwan, kalakasan at kalusugan po ng kanilang pamilya at kaligtasan po ng tagapaghanap buhay sa kanila.
Salamat po Panginoon ang lahat na itoy aking ipinagkatiwala sa iyong kalooban lamang Amen

9

Aida de Leon

:

Gabayan Niyo po ang aming Sunday Worship Service through Online. Maging malinis at karapat dapat kami na humarap, pumuri at sumamba sa Inyong pangalan.

10

Aida de leon

:

Lord,nawa po ay hipuin Niyo ang katawan ng aming mga kapatiran na may mga karamdam. Comfort, recovery at punuan mo po ang kanilang mga pangangailanga. Nawa ay gumaling sila sa kanilang mga sakit.
Ganoon din po sa mga taong patuloy na may dinadalang hirap - Comfort. Amen po Lord

12

Vivien M. Mayor

:

1. Nawa ay marami ang gigising ng maaga para sa aming Worship Service ay marami ang makadalo,
2. maraming masheran ng link at nawa ay makadalo din sa pananambahan at mapagpala

39

Geraldine Luceñada

:

BBCC Members - to reach more souls for Christ.
Offline or online

45

Vivien Mayor

:

1. Nawa, maging instrumento ng evangelism sa mga kaanak,, kaibigan at mga kakilala at makikilala
2.Ingatan Mo po Panginoon ang buong pamilya,
3. Nawa ang BBCC ay patuloy na magliwanag sa Cubao.

50

Signet Cadusale

:

Faithfulness, Revival, Good health, church vehicle

47

Lorna M.Mordeno

:

Health and Financial needs for church building

47

Girley Gale

:

Praying for all BBCC members' safety and protection from sickness and provision for everyone's daily needs.

77

Vivien M. Mayor

:

1. Church members to get involved in any of church activities/events
2. Worship services, BFT, CBS na marami ang makaattend

170

Girley Gale

:

Kagalingan ng mga kapatirang may karamdaman at kapunuan ng mga pangangailangan.

97

Melinda Aseniero

:

Kagalingan ng may mga karamdaman; ganon din po sa mga kaluluwa na naliligaw ng landas. Magkaroon po tayo ng habag sa ating kapwa, nawa po ay maabot natin sila sa pamamagitan ng pag share ng Salita ng Dios. Ganon din po sa mga kapatiran na nanghihina, kumustahin po natin sila, kaligtasan nating lahat sa pandemic.

132

Girley Gale

:

Sigla at katatagan ng bawat kapatiran sa pananampalataya at pag-ibig sa kapwa at gawain ng Panginoon.

124

Eviess Acorda

:

Manatiling matatag at walang sakit ang mga church leaders and workers, lalo na ang worship team members.

153

Girley Gale

:

Dalangin ko po Panginoon na nawa'y patuloy kaming magalak at magampanan ng buong husay at ang gawain na ipinagkaloob mo sa amin.

100

Girley Gale

:

Panginoon nawa patuloy Mong lukobin ng Iyong pagmamahal at kasaganaan ang Iyong mga anak at punuan ang mga pangangailangan ng bawat pamilya at higit sa lahat kalakasan upang aming magampanan ang gawain na ipinagkaloob mo sa bawat isa ng buong husay at kapakumbabaan.

81

Vivien M. Mayor

:

Giving to improved
Members' involvement, cooperation and show support. Spiritual growth
Pastor- health, wisdom, strengthen his patience, his family, work as prosecutor.

162

Girley Gale

:

Worship Team
• Good health and strength
• Patience and perseverance
Finance
• Increase the number of giving members

159

Eviess

:

Mahusay na pag-iisip at emosyon ng mga Bethany Cubao members

45

Community, Country & World

Lysa Beronio

:

Oh Amang banal namin sa langit Diyos ng pag-ibig, sa biyaya ng pag ibig Mo ako'y patuloy na lalapit at aasa.
*patawad sa mga pagkakasala ko, ako'y maraming lapses bilang anak Mo, ina, asawa, kapatid, at mamamayan ng bayang ito.
* linisin mo nawa ang bawat puso ng mamamayan ng bansang Pilipinas tulad ng bansang Nineveh dahil wala ibang makakilos nito kundi Ikaw lang din po sa pamamagitan ng Banal na Espirito.
* iligtas Mo ang bansang ito sa kamangmangan at pag-sasamba sa mga diyos-diyosan bagkus higit na maunawaan ang Iyong pag ibig sa pamamagitan ng ginawa ng Iyong anak na si Hesus sa krus ng kalbaryo.
*ang biyaya Mo at ang Banal na Salita Mo na nagliparan sa panahon ng pandemya ay mapakinggan at maunawaan nawa ito ng mga tao at nawa'y manaig ang Iyong kalooban at ang kaligtasan ng sangkatauhan.
Maraming salamat ama at ito po ang aking dalangin sa ngalan ng Ama , Anak na si Kristo Hesus at ng banal na Espirito Sanro Amen 🙏

8

Vivien

:

1. Kaaliwan ng puso ng mga nagugulumihanan maysakit at mga nangangailangan

23

Lysa Beronio

:

Oh God my Heavenly Father.
I keep praying for the healing and restoration of the world and recovery of our economy.In you alone our hope in this dying world, saves us.
Forgive us in all our lapses and sins teach us to be humble before you.
In this dying evil world I run to your loving presence and righteousness please hear us as we cry begging your merciful heart heal us restore us once again.
In Jesus name I ask and pray amen 🙏

40

Melinda Aseniero

:

Panginoon,tulungan Mo po ang mga nahahapis,nanghihinang mga kaluluwa dahil sa matinding mga pagsubok sa panahon ng pandemya at mga kalamidad.

52

Lysa Beronio

:

Oh Dios Ama namin sa langit, sa Iyong trono ng biyaya ako'y patuloy na lumalapit at sa habag Mo ako'y umaasa na kung kaya patuloy kong hinihiling sa kaligtasan Mo'y igawad sa aming bansa buhat sa mga pwedeng dumaan pang mga sakuna at sakit na pwedeng magdulot ng kasakitan ng sang daigdigang problema tulad nitong COVID19.
Bahala na po kayo oh Dios sa bawat dalangin ng pusong lubhang nabigatan ng mga pagsubok sa buhay tulad ni Allain, Ate Chit de Guzman, Ruth G. at sa lahat naming kapatiran na merong iniindang karamdaman maging pisikal , pinansyal at emosyonal.
Umaasa po ako sa Iyong saganang katugunan na ayon sa Iyong kalooban, pagkat itoy aking hinihingi ko sa ngalan ni Kristo Hesus Amen 🙏

65

Lysa Beronio

:

1. Good Health, wisdom, strength, Godly understanding and guidance to our President Duterte for him to manage his responsibilities for this country during this pandemic.
2. To all government officials God help them, guide and empower them, be their light so that they can perform their duties well as your demand to secure this country for your reason and glory.

151

Lysa Beronio

:

Oh dakilang Ama namin sa Langit.
Sa sinabi mo na hihingi lang ako sa Pangalan ng Panginoong Jesus, magtiwala lang ako at anoman ang aking hihilingin iyon din ang Iyong gagawin.
*Kung kaya patuloy kong kahilingan ang paggaling ng aming mundo sa kanyang karamdaman.
* Ibigay mo nawa ang kalutasan ng lahat ng problemang dulot ng pandemya dahil sa COVID.
*Ganoon din po ang aming kaligtasan buhat dito, lalot na sa aming mga mahal sa buhay, pamilya, at bawat isa, nawa'y magising kami isang umaga na normal na ulit ang aming mga buhay .
Sa Iyong kahabagan at kalooban ay nawa maganap, basta humihingi lang ako ayon sa sinabi mo oh Dios na mapagmahal.
Sa ngalan ng aming tagpagligtas na si Kristo Hesus 🙏

80

Eviess Acorda

:

Nawa ay mawala na ang Covid at economic recovery ng buong mundo.

160

Melinda Aseniero

:

Panginoong Jesus,nawa po ay tulungan Ninyo ang mga nahahapis, mga nawalan ng mga mahal sa buhay, may mga malubhang karamdaman. Bigyan po Ninyo sila ng kaginhawaan,kaaliwan sa kabila po ng mga trials,alam po namin na merong nag-aantay o kapalit na kasiyahan at kaluwalhatian galing po sa Inyo Panginoon.

76

 
 

Praise God! Answered Prayers!!!

 

Aida de Leon

:

Salamat sa pagibig, pagpapatawad at pagiingat.

0

Lysa Beronio

:

Maraming salamat sa banal na pag ibig Mo sa akin Amang Dios.

0

Melinda Aseniero

:

Lord,maraming salamat po sa Inyong Kadakilaan, nawa po ay magtuloy-tuloy ang project na gagawin ni Ben.Thy will be done! Amen

0

  • Facebook
  • YouTube

© 2019 - 2020 Bethany Baptist Church Cubao. All Rights Reserved | Terms of Service | Privacy Policy