Back to Top

Share        

Prayer Bulletin

Done Praying

Answered Prayers

Share        

Prayer Bulletin        

Woman with Bible

"Hitherto have ye asked nothing in my name: ask, and ye shall receive, that your joy may be full."

John 16:24

Share Your Prayer Requests

Share Your Answered Prayers

 
 

Prayer Bulletin

Personal & Family

Lysa Beronio

:

Oh God our Heavenly Father.
Thank you for this brand new day and we are hoping for thy sufficient grace 🙏
Forgive us for our shortcoming as your children and now I ask your HELP.............OH LOVING FATHER.
HELP US ESP. THE VICTIMS OF TYPHOON ROLLY AND ULYSSES, RESTORES THEIR LIVES AGAIN. You know exactly their situation and needs physically, spiritually, emotionally and financially. You're promises are true, proven and tested even before that's why I claimed the answered prayers that you will help our country.
Help us oh Lord.....
Save us from all kinds of diseases most esp. this COVID19.
Please save us from any calamities that may come again in our coutry.
In thy gracious and loving kindness I ask and pray according to your will in CHRIST JESUS NAME AMEN 🙏


3

Melinda Aseniero

:

Amang Banal,humihingi po kami ng tulong Ninyo,nawa po ay bigyan Mo ng kagalingan ang may mga karamdaman naming mga kapatiran.Gabayan Mo rin po ang kuya Bernard at pamilya niya,ganon din po ang mag-anak ni Mamel,nawa po ay gumaling na sila sa trangkaso.Patuloy Mo po kaming gabayan,ilayo sa karamdaman ang buong BBCC at lahat po ng mga pamilya.Amen...

3

Isaac Acorda

:

Nawa magamit ako sa pagbahagi ng ebanghelyo at sa pagdisipulo.

3

Melinda Aseniero

:

Ama naming Banal,patuloy po Ninyong bigyan ng kagalingan ang aming mga kapatiran na may mga karamdaman.Gabayan po sana Ninyo ang kuya Bernard,maayos na ang mga di pagkakaunawaan sa kanyang pamilya.Makahanap na po kami ng uupa sa last vacant naming room, patuloy na kaligtasan ng buong BBCC member at sa bawat pamilya po.Amen....

7

Girley Gale

:

Dalangin ko Panginoon ang Iyong pagkilos upang maibalik na sa normal ang aming araw-araw na buhay. Nawa ang Iyong kalooban ang siyang mangyari sa aming buhay.

7

Vivien

:

1. Panginoon nawa'y pagkalooban Nyo po ng maayos na pag-iisip si kuya Bernard at malagpasan ang dagok sa buhay, makabangon at makapagtrabaho na muli.
Provisions sa kanyang pangangailangan at patuloy na pananampalataya sa Inyong kapangyarihan.
2. Kasapatan sa mga pangangailangang pagpapagamot ni Allain.
3. Kalusugan, katalinuhan at Iyong gabay sa lahat para po sa paghahanda sa Online Missions Conference and Church Anniversary.

10

Melinda Aseniero

:

Amang Banal,patuloy ko pong idinudulog sa Inyo ang mga nasalanta ng mga kalamidad,tulungan po Ninyo sila.Kagalingan ng mga karamdaman ng aming mga kapatiran: (Allain, Ma'am Chit,Ma'am Bec at Ma'am Ruth E. Patuloy po Ninyong gabayan ang kuya Bernard at nawa po ay makapag work na rin siya.Makahanap na rin po kami ng uupa sa last vacant room namin,Patuloy din po kaming gabayan Lord, lalo na po sa aming kalusugan.Amen!!!!!.

8

Melinda Aseniero

:

Panginoong Jesus,nawa po ay tulungan Mo po ang mga apektado ng mga kalamidad,kagalingan ng mga may karamdaman naming mga kapatiran.Dalangin ko rin po ang pamilya ni kuya Bernard,at nawa po ay makapag work na siya,makahanap na po sana kami ng uupa sa last vacant room namin.Good health ng buong BBCC Member,lalo na po sa Acorda/Ongkiko Family,Aseniero/Mayor/Garcia/Villaruel.Amen....

10

Girley Gale

:

Dalangin ko po Panginoon ang Hermosura family ang kaaliwan at katatagan sa pagharap sa panibagong buhay na kanilang tatahakin.

9

Melinda Aseniero

:

Ama naming mapagmahal,patuloy po sana Ninyong bigyang kagalingan ang may mga karamdaman.Kayo lamang po ang aming natatanging pag-asa, kayo na rin po bahala sa aking kuya Bernard, makahanap na po kami ng uupa sa last vacant room.Patuloy rin po Ninyong yakapin ang mga nasalanta ng bagyo,kalooban po Ninyo ang mananaig.Amen.

10

Melinda Aseniero

:

Mapagpalang Ama, patuloy po Ninyong bigyang kagalingan sina Allain, Ma'am Chit at Ma'am Bec.Ingatan mo rin po mga mahal nila sa buhay,na patuloy na manalig po sa Inyong Kadakilaan.Idinudulog ko rin po sa Inyo ang pamilya ni kuya Bernard,nawa po ay maayos na at mag-kawork na din po siya.Makakuha na din po kami ng uupa sa vacant rooms, ang pag-iingat po Ninyo at kaligtasan ganoon din po ang aming kailangan.Good health po ng pamilya Aseniero, Mayor, Garcia at Villaruel. Kaligtasan ng buong miyembro ng BBCC, lalo na po ang pamilya Acorda at Ongkiko.Amen.

11

Geraldine Luceñada

:

1. Cristine Luceñada - guidance and wisdom (decision making )
2. Luceñada & Rodriguez Family - Good health, safety and God's financial provision
3. Comfort for Hermosura family

10

 
 

Church & Ministry

Girley Gale

:

Katatagan ng bawat mananampalataya sa pagharap sa bawat hamon sa buhay.

10

Girley Gale

:

Praying for all BBCC members' safety and protection from sickness and provision for everyone's daily needs.

18

Vivien M. Mayor

:

1. Church members to get involved in any of church activities/events
2. Worship services, BFT, CBS na marami ang makaattend

113

Girley Gale

:

Kagalingan ng mga kapatirang may karamdaman at kapunuan ng mga pangangailangan.

39

Melinda Aseniero

:

Kagalingan ng may mga karamdaman; ganon din po sa mga kaluluwa na naliligaw ng landas. Magkaroon po tayo ng habag sa ating kapwa, nawa po ay maabot natin sila sa pamamagitan ng pag share ng Salita ng Dios. Ganon din po sa mga kapatiran na nanghihina, kumustahin po natin sila, kaligtasan nating lahat sa pandemic.

77

Girley Gale

:

Sigla at katatagan ng bawat kapatiran sa pananampalataya at pag-ibig sa kapwa at gawain ng Panginoon.

67

Eviess Acorda

:

Manatiling matatag at walang sakit ang mga church leaders and workers, lalo na ang worship team members.

96

Girley Gale

:

Dalangin ko po Panginoon na nawa'y patuloy kaming magalak at magampanan ng buong husay at ang gawain na ipinagkaloob mo sa amin.

43

Vivien M. Mayor

:

Giving to improved
Members' involvement, cooperation and show support. Spiritual growth
Pastor- health, wisdom, strengthen his patience, his family, work as prosecutor.

106

Girley Gale

:

Worship Team
• Good health and strength
• Patience and perseverance
Finance
• Increase the number of giving members

103

Girley Gale

:

All BBCC members' safety and good health

31

Melinda Aseniero

:

Panginoong Jesus,gabayan po Ninyo ang mga nagdadalamhati,naghihirap sa karamdaman at higit sa lahat sa mga taong nangangailangan ng Inyong pag-ibig.Nawa po ay mapunuan ang kanilang pangangailang financial,lalo't higit ang spiritual needs po.Panginoon bigyan po Ninyo ng kagalingan ang aming kapatid na si Allain, Maam Rose H.at iba pa pong nangangailangan.Kalooban po Ninyo ang mananaig,in Jesus Name we pray;Amen.

30

Girley Gale

:

Panginoon nawa patuloy Mong ipagkaloob sa amin ang kagalakan na makapaglingkod sa Inyo sa anumang kaparaanan na nais at kaloob Mo sa amin at aming magampanan ng may buong pagsusumikap para sa Iyong kapurihan.

47

Girley Gale

:

Panginoon palakasin at patatagin Niyo po ang kalooban ni Allain at buong pamilya sa pagharap sa hamon sa buhay at punuan po ang kanilang mga pangangailangan.

30

Melinda Aseniero

:

Amang Banal,nawa po ay yakapin po Ninyo ang mga nahahapis na mga kapatiran namin. Ang mga nawalan ng mga mahal sa buhay, ang mga dumaranas ng mga matitinding pagsubok tulad ng mga karamdaman. Kayo lamang po ang aming natatanging pag-asa, tulungan po Ninyo ang bawat isa Panginoon, lalo na po sa financial needs nila Allain,Maam Rose Hermosura at ng iba pa pong mga kapatiran. Ganon din po Lord, nawa po ilayo po Ninyo kami sa mga karamdaman lalo na po sa pandemic, makakuha pa po kami ng uupa sa vacant room namin.

30

Vivien M. Mayor

:

1. All sick members will be healed completely
2. Financial needs of members
3. Spiritual growth of members

105

Lysa Beronio

:

* Praying for God's provision for the needs of our church and to continue the support of all the people who are working for every ministry for the church to keep growing.
* Guidance to our leaders and members who are working for the preparation of our Missions Conference and Church Anniversary.
* God's guidance and strength for those who are in the ministry and to be more fruitful.
* God's provisions for our brethren needs, safety and prosperity in all aspect of our lives so that we can continue to support our church abundantly.
*God's guidance, health, wisdom, strength for our Pastor Eviess and his family.
*May the Lord God touch our heart to keep trusting , serving Him with peace, joy and hope

85

Robert Valdez

:

Members good health and safety

72

Girley Gale

:

Nawa patuloy na ibuhos ng Panginoon ang pagpapala at kalakasan para sa kanyang mga anak at madama ng bawat isa ang kalinga at pag-ibig lalo na sa kalagayan ngayong may pandemya.

44

Vivien

:

Nawa, marami ang makadalo sa pananambahan sa Linggo

9

Community, Country & World

Girley Gale

:

Agarang pagtugon sa pangangailangan at kaligtasan ng mga nasalanta ng bagyo at proteksiyon laban sa Covid

6

Vivien

:

Nawa ay gumaling na ang mga may karamdaman.
Mapunuan ng Inyong pagpapalang pinansyal lalo't higit ng ispiritwal.

14

Lysa Beronio

:

Oh Dios ama namin sa langit, sa Iyong trono ng biyaya ako'y patuloy na lumalapit at sa habag Mo ako'y umaasa ng kung kaya patuloy kong hinihiling sa kaligtasan Mo'y igawad sa aming bansa buhat sa mga pwedeng dumaan pang mga sakuna at sakit na pwedeng magdulot ng kasakitan ng sang daigdigang problema tulad nitong COVID19.
Bahala na po kayo oh Dios sa bawat dalangin ng pusong lubhang nabigatan ng mga pagsubok sa buhay tulad ni Allain, ate Bec Morales, ate Chit de Guzman, Ruth G. at sa lahat naming kapatiran na merong inindang karamdaman maging pisikal , at pinansyal, emosyonal.
Umaasa po ako sa Iyong saganang katugunan na ayon sa Iyong kalooban, pagkat itoy aking hinihingi ko sa ngalan ni Kristo Hesus Amen 🙏

12

Girley Gale

:

Praying for those affected by typhoon Rolly, their soonest recovery and sufficiency for all their needs.

17

Lysa Beronio

:

Oh Dios na mapagpala at puno ng kahabagan, patuloy po ako dumudulog sa iyong luklukan ng biyaya. Hinihingi ko ang kahabagan Mo para sa mga nasalanta ng bagyong Rolly, aliwin Mo nawa ang kanilang mga pusong puno ng pag alala at ibalik Mo sa kanila ang mga nawalang kabuhayan na may pagpapalang kasaganaan. Pagpalain Mo rin po ang kanilang mga pusong sugatan na higit silang magtiwala sa Iyo oh Amang Dios.
Sa ngalan ng mapagmahal na tagapagligtas na si Kristo Hesus amen.

17

Lysa Beronio

:

1. Good Health, wisdom, strength, Godly understanding and guidance to our President Duterte for him to manage his responsibilities for this country during this pandemic.
2. To all government officials God help them, guide and empower them, be their light so that they can perform their duties well as your demand to secure this country for your reason and glory.

97

Lysa Beronio

:

Oh dakilang Ama namin sa Langit.
Sa sinabi mo na hihingi lang ako sa Pangalan ng Panginoong Jesus, magtiwala lang ako at anoman ang aking hihilingin iyon din ang Iyong gagawin.
*Kung kaya patuloy kong kahilingan ang paggaling ng aming mundo sa kanyang karamdaman.
* Ibigay mo nawa ang kalutasan ng lahat ng problemang dulot ng pandemya dahil sa COVID.
*Ganoon din po ang aming kaligtasan buhat dito, lalot na sa aming mga mahal sa buhay, pamilya, at bawat isa, nawa'y magising kami isang umaga na normal na ulit ang aming mga buhay .
Sa Iyong kahabagan at kalooban ay nawa maganap, basta humihingi lang ako ayon sa sinabi mo oh Dios na mapagmahal.
Sa ngalan ng aming tagpagligtas na si Kristo Hesus 🙏

26

Judy Mae Geneta

:

Full recovery of all covid patients.
Protection & security of businesses affected by covid.
Gadgets for all kids who may need them for school.

104

Eviess Acorda

:

Nawa ay mawala na ang Covid at economic recovery ng buong mundo.

110

Melinda Aseniero

:

Mamaalam na si Covid,kagalingan ng may mga karamdaman at mga needs nila Panginoon. Peace of mind ng buong Iglesya,katatagan ng loob sa pagharap ng mga trials sa buhay, gabay at patnubay po Ninyo Lord ang need po namin.

27

Melinda Aseniero

:

Panginoong Jesus,nawa po ay tulungan Ninyo ang mga nahahapis,mga nawalan ng mga mahal sa buhay,may mga malubhang karamdaman.Bigyan po Ninyo sila ng kaginhawaan,kaaliwan sa kabila po ng mga trials,alam po namin na merong nag-aantay o kapalit na kasiyahan at kaluwalhatian galing po sa Inyo Panginoon.

27

 
 

Praise God! Answered Prayers!!!

 

Fulgar family

:

Everyday safety and protection

Daily needs met

God's leading and guidance

27

Judy Mae Geneta

:

Praise God! Reinheart's (My Boss) healy recovered. Thank you for all of you po & Praise our Lord!

15

  • Facebook
  • YouTube

© 2019 - 2020 Bethany Baptist Church Cubao. All Rights Reserved | Terms of Service | Privacy Policy