Share        

Prayer Bulletin

Done Praying

Answered Prayers

Share        

Prayer Bulletin        

Woman with Bible

"Hitherto have ye asked nothing in my name: ask, and ye shall receive, that your joy may be full."

John 16:24

Share Your Prayer Requests

An error occurred. Please check your details

Your prayer request has been submitted!

Share Your Answered Prayers

An error occurred. Try again later

Your content has been submitted!

 
 

Prayer Bulletin

Refresh

Personal & Family

Melinda Aseniero

:

Nawa Lord,maging maayos ang takbo ng paglalakad ni Ben ng mga dapat niyang gawin,para po makauwi na kami ng Pinas. Good health po ang aming hinihiling,lalo na ngayong meron na namang 12 hours na curfew at more than 2,000 cases per day dito sa Kuwait. Kagalingan po ng may mga karamdaman Panginoon,gabayan po Ninyo ang bawat-isa at ilayo kami sa mga kapahamakan.Amen.

0

Vilma Pamintuan..

:

Health of the family. safety and guidance ni Ver sa work, Covid Case naway bumaba na.. financial assistance para sa operation ng kuya Jimmy Garcia ko. nafinding lang po kasi may OPD patient sa kidney Center na nag positive ng Covid kaya nasa waiting list ang kuya ko.. Praise GOD po negative swab test si Ver at ang kuya jimmy ko po..

1

Melinda Aseniero

:

AMA,ibinibigay ko na po sa Inyo ang lahat ng kabigatan namin sa buong sanglinggo.Dahil wala po kaming magagawa kundi ang umasa sa Iyong kabutihan at walang katapusang pag-ibig..Patuloy Mo po kaming gabayan sa mga susunod pa naming mga hakbangin,sana po Panginoon maging maayos po ang lahat at di na umabot sa pag-sampa ng kaso.Kagalingan din po ng may mga sakit naming mga kapatiran,at Kayo din po ang gumabay sa pamilya ni kuya Bernard.

1

Melinda Aseniero

:

Amang Banal,patuloy Mo po kaming gabayan at iligtas sa kapahamakan,kagalingan po ng mga maysakit.Gabayan Mo din po ang pamilya ni kuya Bernard,ganon din po si Ben,tulungan Mo po siya kung ano po ang mas makakabuti sa kanya at sa pinagtatrabahuan niya na kumpanya.

1

Aida deLeon

:

Pagiingat at gabay sa mga mahal sa buhay at kapatiran.

1

Joy Cabrera

:

Praying for God's daily provision and guidance. Praying for our family's safety and good health always. Praying for spiritual growth and salvation for my unsaved love ones. Amen

1

Aida deLeon

:

Nawa po Lord maayos na ang eyeglass ko at tumama sa grado ng mata ko para mawala na ang hilo ko.

1

Melinda Aseniero

:

Aman naming nasa langit,bigyan Mo po ng kagalingan ang mga kapatiran naming may mga karamdaman.Patuloy din po Ninyong gabayan ang pamilya ni kuya,at nawa po ay makakita na siya ng work.Panalangin ko din po na matuloy ang project nila Ben,at patuloy din po Ninyong pagpalain ang mga tao sa Al Nazaer Company,nawa po ay maging maayos na po ang katayuan ng kumpanya.

1

Aida deLeon

:

Guidance po Lord and wisdom. Amen.

1

Aida de leon

:

Gabay at pagiingat sa aming mga mahal sa buhay laban sa virus ng covid. Nawa ay bumuti ang mga karamdaman ng mga kapatiran. Sapat na biyaya sa buong araw.

1

Aida de Leon

:

Kaligtasan ng mga mahal sa buhay sa virus ng Covid. Kasapatan sa pangangailangan. Kalusugan.

9

Melinda Aseniero

:

Mapagpala naming AMA,bigyan Mo po ng kagalingan ang mga kapatiran naming may mga karamdaman.Ganon din po ang mga trials namin sa kumpanya ng husband ko,binibigay ko po sa Inyo Panginoon.Kayo na po bahala,gabayan din po Ninyo ang pamilya ni kuya,maging po ang buong BBCC member at mga pamilya namin.Amen...

9

 
 

Church & Ministry

Aida de Leon

:

Gabay sa ating Sunday Worship Service. Maayos na signal at gabay sa programa sa ikapupuri sa Panginoon.

1

Aida deLeon

:

Patnubayan nyo po ang pagbabago sa aming BFT. nawa po ay maging isang pagpapala sa maraming kapatiran. Amen.

1

Lysa Beronio

:

Oh dakilang Dios ng pag-ibig patuloy ko pong idinidulog sa Iyong saganang biyaya ang kalagayan po ng BBC CUBAO.
*kaligtasan po naming lahat, sa aming Pastor at ng kanyang pamilya hangang sa pinakababy ng aming mga kapatiran. Nawa malagpasan po ng bawat pamilya ang mga pagsubok at mapuno ng kasaganaan ang kanilang buhay sa kabila ng pandemyang aming kinakaharap.
*tulungan Mo kaming maging matatag sa aming pananampalataya at maging mabungahin ang aming mga buhay sa panahon ng pagsubok na aming dinaranas sa ngayon.
Kayo na po ang bahala sa amin Amang magpagmahal at puno ng kahabagan sa aming mga anak mo.
* Patuloy kong idinadalingin Amang banal Diyos ng pag ibig at katarungan ang mga kapatiran kong may mga suliranin sa buhay tulad ng Estuesta Family ang kapunoan at kagalian para kay Allain at kalakasan ng pangangatawan din kay Ma'am Norma at katatagan sa bawat araw till their battles is over.
*De Guzman family lalo napo kay Ate Chit katatagan, kalakasan at kagalingan po niya.
* Esteves family kalakasan, katatagan, kapunoan, kaaliwan, kasapatan at kalinga Mo ama ang ipadama mo sa kanila.
* Rodrigo family lalo na kay Nanay Lourdes sa panahong ito, yakapin mo sila Ama. Alam mo ang kanilang kalagayang pinansyal at physical, ang Iyong kapunoan at kasapatan ng kalinga at pagmamahal sa kanila po.
* Ablero family ang Iyong pag-iingat, kaaliwan, kalakasan at kalusugan po ng kanilang pamilya at kaligtasan po ng tagapaghanap buhay sa kanila.
Salamat po Panginoon ang lahat na itoy aking ipinagkatiwala sa iyong kalooban lamang Amen

9

Aida de Leon

:

Gabayan Niyo po ang aming Sunday Worship Service through Online. Maging malinis at karapat dapat kami na humarap, pumuri at sumamba sa Inyong pangalan.

10

Aida de leon

:

Lord,nawa po ay hipuin Niyo ang katawan ng aming mga kapatiran na may mga karamdam. Comfort, recovery at punuan mo po ang kanilang mga pangangailanga. Nawa ay gumaling sila sa kanilang mga sakit.
Ganoon din po sa mga taong patuloy na may dinadalang hirap - Comfort. Amen po Lord

12

Vivien M. Mayor

:

1. Nawa ay marami ang gigising ng maaga para sa aming Worship Service ay marami ang makadalo,
2. maraming masheran ng link at nawa ay makadalo din sa pananambahan at mapagpala

39

Geraldine Luceñada

:

BBCC Members - to reach more souls for Christ.
Offline or online

45

Vivien Mayor

:

1. Nawa, maging instrumento ng evangelism sa mga kaanak,, kaibigan at mga kakilala at makikilala
2.Ingatan Mo po Panginoon ang buong pamilya,
3. Nawa ang BBCC ay patuloy na magliwanag sa Cubao.

50

Signet Cadusale

:

Faithfulness, Revival, Good health, church vehicle

47

Lorna M.Mordeno

:

Health and Financial needs for church building

47

Girley Gale

:

Praying for all BBCC members' safety and protection from sickness and provision for everyone's daily needs.

77

Vivien M. Mayor

:

1. Church members to get involved in any of church activities/events
2. Worship services, BFT, CBS na marami ang makaattend

170

Girley Gale

:

Kagalingan ng mga kapatirang may karamdaman at kapunuan ng mga pangangailangan.

97

Melinda Aseniero

:

Kagalingan ng may mga karamdaman; ganon din po sa mga kaluluwa na naliligaw ng landas. Magkaroon po tayo ng habag sa ating kapwa, nawa po ay maabot natin sila sa pamamagitan ng pag share ng Salita ng Dios. Ganon din po sa mga kapatiran na nanghihina, kumustahin po natin sila, kaligtasan nating lahat sa pandemic.

132

Girley Gale

:

Sigla at katatagan ng bawat kapatiran sa pananampalataya at pag-ibig sa kapwa at gawain ng Panginoon.

124

Eviess Acorda

:

Manatiling matatag at walang sakit ang mga church leaders and workers, lalo na ang worship team members.

153

Girley Gale

:

Dalangin ko po Panginoon na nawa'y patuloy kaming magalak at magampanan ng buong husay at ang gawain na ipinagkaloob mo sa amin.

100

Girley Gale

:

Panginoon nawa patuloy Mong lukobin ng Iyong pagmamahal at kasaganaan ang Iyong mga anak at punuan ang mga pangangailangan ng bawat pamilya at higit sa lahat kalakasan upang aming magampanan ang gawain na ipinagkaloob mo sa bawat isa ng buong husay at kapakumbabaan.

81

Vivien M. Mayor

:

Giving to improved
Members' involvement, cooperation and show support. Spiritual growth
Pastor- health, wisdom, strengthen his patience, his family, work as prosecutor.

162

Girley Gale

:

Worship Team
• Good health and strength
• Patience and perseverance
Finance
• Increase the number of giving members

159

Community, Country & World

Lysa beronio

:

Oh Amang Dios sa Langit.
Lumalapit ako sa iyo ngayon upang magpasalamat lamang sa lahat ng iyong kabutihan at pagmamahal sa subrang dami ng aking mga hiling batid ko na itoy lahat ay basa puso muna.
Kaya aasa ako na hindi mo ito makalimutan dahil po nagtiwala po ako sa pangako mo na hibingi lang ako sa panaglan mo.
Kaya in your will and in your way ngayon palang masaya akong maghintay ng tugon mo aking Amang Diyos na may akda ng buhay ko at ng lahat na bagay at bg aming mga buhay.
Salamat po ❤ amen 🙏

0

Aida deLeon

:

Maging payapa po Lord ang sitwasyon sa buong mundo. Magbago na po ang mga tao upang pakinggan tayo ng Dios sa ating mga dalangin.

0

Melinda Aseniero

:

Panginoon,kayo na po bahala sa aming mga suliranin,mga pagsubok,kalooban po Ninyo ang masusunod.Patuloy din po ninyong bigyang kalakasan ang bawat isa,lalo na po ang may mga karamdaman.Gabayan din po Ninyo ang pamilya ni kuya,sana po tulungan Mo po kami sa lahat ng aming mga pasanin sa buhay.

0

Melinda Aseniero

:

Sa mga pagsubok na aming pinagdadaanan sa ngayon,Panginoong Hesus,nawa po ay puspusin Mo kami ng Iyong dakilang pag-big.Sapagkat tanging sa Inyo lamang po kami makasusumpong ng tunay at dalisay na kapahingahan.Nawa ay mabigyan Mo po ng kagalingan ang may mga karamdaman naming mga kapatid,ganon din po ang pamilya ni kuya Bernard.

0

Lysa Beronio

:

Oh Amang banal namin sa langit Diyos ng pag-ibig, sa biyaya ng pag ibig Mo ako'y patuloy na lalapit at aasa.
*patawad sa mga pagkakasala ko, ako'y maraming lapses bilang anak Mo, ina, asawa, kapatid, at mamamayan ng bayang ito.
* linisin mo nawa ang bawat puso ng mamamayan ng bansang Pilipinas tulad ng bansang Nineveh dahil wala ibang makakilos nito kundi Ikaw lang din po sa pamamagitan ng Banal na Espirito.
* iligtas Mo ang bansang ito sa kamangmangan at pag-sasamba sa mga diyos-diyosan bagkus higit na maunawaan ang Iyong pag ibig sa pamamagitan ng ginawa ng Iyong anak na si Hesus sa krus ng kalbaryo.
*ang biyaya Mo at ang Banal na Salita Mo na nagliparan sa panahon ng pandemya ay mapakinggan at maunawaan nawa ito ng mga tao at nawa'y manaig ang Iyong kalooban at ang kaligtasan ng sangkatauhan.
Maraming salamat ama at ito po ang aking dalangin sa ngalan ng Ama , Anak na si Kristo Hesus at ng banal na Espirito Sanro Amen 🙏

8

Vivien

:

1. Kaaliwan ng puso ng mga nagugulumihanan maysakit at mga nangangailangan

23